Com l´any passat, la inscripció per les activitats extraescolars serà el mes de juny. El període d´inscripció serà del 7 al15 de juny i, només per als alumnes que el proper curs cursaran P3, s´amplia fins el 18 de juny.
Les activitats que no quedin completes el mes de juny, ampliaran el seu període d´inscripció a la primera setmana de setembre.
 
Per què fem la inscripció del proper curs abans de finalitzar l´actual?
Perquè els pares pugueu disposar de la
informació referida a les activitats amb temps suficient i us pugueu planificar; i per poder formar els grups i fer la previsió de monitors amb temps suficient i poder iniciar l´activitat el més aviat possible.
Dipòsit de 10 euros
En el moment de fer la  inscripció, es pagarà un dipòsit de 10 euros per cadascuna de les activitats sol-licitades. Aquest impost es retornarà a final de curs a la finalització de l´activitat. Cas que l´alumne no pugui ser admès a l´activitat, es retornarà el mes de setembre.
Per garantir el bon funcionament de les activitats i la seva qualitat, es limitarà el nombre de places.
Criteris d´adjudicació de places
Als alumnes que realitzin la preinscripció el mes de juny, se´ls adjudicarà la plaça en l´activitat amb preferència respecte a les inscripcions que puguin arribar el mes de setembre. Es reserven dues places de cada activitat per als alumnes amb necessitats educatives socials; si no s´omplen, passaran a disposició de la resta dels inscrits.
Indiqueu en el full d´inscripció l´ordre de preferència si feu la inscripció a més d´una activitat.
En cas de tenir més demanda que oferta en alguna activitat, es farà un sorteig el mes de juny. La data s´anunciarà al tauler d´anuncis i al web de l´AMPA.
En cas d´empat, es donarà prioritat:
· Als alumnes que no han causat mai baixa d´una activitat en cursos anteriors.
· Als alumnes que facin menys activitats extraescolars.
(es tindrà en compte l´ordre de preferència marcat enel full d´inscripció dels alumnes que vulguin fer més d´una activitat)

 

]–>   Lúdiques: 10 euros/mes un dia per setmana
<!–   Esportives: 20 euros/mes dos dies per setmana
<!–   Esportives: 10 euros/mes un dia per setmana
<!–   Anglès: 18 euros/mes un dia per setmana
Els pagaments es faran trimestralment.
Les famílies que abonen tot el curs tindran un descompte del 5%
 
 
Les activitats lúdiques compten amb la subvenció del Pla Educatiu d´Entorn
L´activitat de Multiesport gaudeix de la subvenció delPatronat Municipal d´Esports.

La resta d´activitats esportives compten amb la subvenció del Pla Català de l´Esport.

El pagament de les activitats es realitzarà únicament per domiciliació bancaria, passant el cobrament trimestralment ( del 10 al 15 de setembre, del 1 al 5 de decembre i del 1 al 5 març), un rebut per nen.
Les famílies que abonen tot el curs tindran un descompte del 5%
La realització de totes i cadascuna de les activitats està condicionada a que hi hagi un mínim de nens i nenes inscrits ( 1o nens educació infantil i 12 nens educació primaria).
En el cas que alguna de les activitats no arribí a 10 nens serà L´AMPA qui prengui la decisió de suprimir-la, previa comunicació a les families.
RECORDATORI

 

IMPORTANT: El no pagament de la quota de curs i quota d´extraescolars, comporta que l´alumne no pugui fer cap activitat.

– BAIXA D´ACTIVITATS EXTRAESCOLARS
Si algún alumne es vol donar de baixa de l´activitat, us preguem que ens ho comuniqueu el més aviat possible, omplint el formulari de baixa i entregant-lo a l´oficina de l´AMPA o a la bústia