L’Assemblea General és l’òrgan màxim de representació dels pares de l’AMPA.

Es reuneix com a mínim un cop l’any. L’assemblea aprova la memòria d’activitats de l’any anterior, tanca el pressupost del curs passat i aprova el del curs actual. També elegeix els membres de la Junta.

 

La junta de l´AMPA es l´òrgan d´organització, gestió i funcionament de l´associació.

La junta fa el seguiment del treball de les diferents comissions de l’AMPA i procurem resoldre de la millor manera possible els problemes que sorgeixen en el dia a dia. Està formada per un president, un vice-president, un secretari i un tresorer.

 

Dins de l´AMPA hi ha també diverses comissions que gestionen diferents activitats. Els pares i mares components de les comissions són els encarregats del bon funcionament i de la coordinació dels aspectes que li són propis.

 

PENDENT DE CREAR LES COMISSIONS